Datele de contact ale Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative Covasna cu sediul la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna:

 

ȘEF SERVICIU: Comisar șef de poliție BOTEZATU IONELA

Telefon: 0267/307427, interior 20250

Fax: 0267/307427

e-mail: cazier@cv.politiaromana.ro

Adresa: str. Gen. Gr. Bălan nr. 71, mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Primirea cererilor şi eliberarea documentelor din domeniul cazierului judiciar, la reşedinţa inspectoratului, precum şi la poliţiile municipale şi orăşeneşti, se efectuează numai după următorul program de lucru cu publicul:

 

SEDIUL I.P.J. COVASNA – mun. Sf. Gheorghe, B -dul. Gen. Grigore Bălan nr.71

Luni                  08.30 - 12.00  și 14.00-16.00

Marţi                 09.00 -  12.00 și 14.00-17.00

Miercuri            08.30– 12.00 și 14.00-16.00

Joi                     08.30– 12.00 și 14.00-16.00

Vineri                09.00– 12.00

 

POLIŢIA MUNICIPIULUI  TÂRGU- SECUIESC

Luni                08.30 - 10.30

Marţi               14.00- 16.00

Miercuri          08.30 - 10.30

Joi                   14.00 - 16.00

Vineri       NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

 

POLIŢIA STAŢIUNII COVASNA

Luni                 08.00– 11.00

Marţi                08.00– 10.00

Miercuri           08.00– 10.00

Joi                   08.00– 10.00

Vineri              NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

 

POLIŢIA  ORAŞULUI  BARAOLT

Luni                 08.30– 10.30

Marţi                08.30– 10.30

Miercuri            08.30– 10.30

Joi                   14.00- 16.00

Vineri       NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

 

POLIŢIA  ORAŞULUI  ÎNTORSURA-BUZĂULUI

Luni                 12.00– 13.30

Marţi               08.30– 10.00 și 14.00-15.00

Miercuri           08.30– 10.00

Joi                  08.30– 10.00

Vineri       NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

 

 

CONDIȚII ELIBERARE DOCUMENTE:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

 „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.

Începând cu data de 01.07.2021, certificatele de cazier judiciar pentru persoane fizice și juridice vor fi tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de sistemul informatic.

De asemenea, vă informăm că, începând cu data de 01.07.2021, nu mai este necesară prezentarea la ghișeu a cererii pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală, cetățenii putând obține documentele mai sus menționate prin prezentarea la ghișeu a actului de identitate.

      ● Pentru înscrierea la școlile de șoferi NU este obligatorie prezentarea certificatului de cazier judiciar, copia acestuia putând fi înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se încadrează în prevederile legale în vigoare privind interdicția de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere (art.5 alin.1 lit.f din Metodologia de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr.733/25.04.2013).

     ● Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice pot solicita Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, fără a mai fi necesară prezentarea           persoanei la ghișeu (art. 20 din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar).

    ● Pentru dosarul constituit în vederea susținerii examenului pentru obținerea permisului auto, respectiv preschimbării permisului străin de conducere, NU este obligatorie prezentarea certificatului de cazier judiciar.

O.M.A.I. nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere la art. 6 prevede că, dosarul de examinare trebuie să conţină extrasul de pe cazierul judiciar în termenul de valabilitate. 

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR competent, pe baza consimţământului expres al candidatului.

Modelul formularului privind exprimarea consimţământului/depunerea personală a certificatului de cazier judiciar este prevăzut în anexa nr. 2^1 la O.M.A.I. nr. 268/2010,  formular atașat prezentului anunț.

     ● Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane pot solicita, cu acordul persoanei verificate, o copie de pe Registru, fără a mai fi necesară prezentarea persoanei la ghișeu (art.18 din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor).

Instituțiile menționate mai sus au obligația de a solicita prezentarea certificatului de integritate comportamentală doar persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi (art.18 din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor);

Certificatul de integritate comportamentală NU se solicită pentru participarea la concursuri, examene, titularizări, etc.

În conformitate cu prev. art. 18 alin.2 din Legea nr.118/2019 „În situația în care persoana în cauză este cetățean străin sau fără cetățenie, se va solicita acesteia prezentarea cazierului judiciar sau a unui alt document oficial, emis de autoritățile competente din statul al cărui resortisant este, care să ateste dacă a săvârșit sau nu una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2 alin.1.”

 

OBȚINEREA CERTIFICATULUI  DE CAZIER JUDICIAR 

DE CĂTRE PERSOANA  FIZICĂ

 

!!!!NOU!!!!

↓↓↓↓↓↓

OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR ÎN SISTEM ELECTRONIC

↑↑↑↑↑↑

Categorii de persoane fizice care pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar:

       ● Persoane fizice: cetățeni români, străini sau apatrizi;

       ● Împuterniciții persoanelor fizice (persoana mandatată printr-o procură autentificată sau împuternicire avocațială să o reprezinte în vederea obţinerii certificatului de cazier judiciar), conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

-în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;

- în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

Procura notarială încheiată în România trebuie să fie autentificată de către un notar public.

Procura încheiată în străinătate va fi autentificată prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 1961, este suficientă aplicarea apostilei (cu excepţia statelor cu care România a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare: Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Federaţia Rusă, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina şi Ungaria).

Procura încheiată în străinătate în altă limbă decât în limba română trebuie tradusă de un traducător autorizat din România.

Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.

       Documente care atestă identitatea, aflate în termenul de valabilitate, ce pot fi prezentate de către persoana fizică/împuternicitul acesteia:

       ● Pentru cetăţenii români: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletinul de identitate, cartea electronică de identitate, paşaport;

       ● Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: Paşaport, titlul de călătorie, permisul de şedere, certificatul de înregistrare a cetăţenilor U.E., cartea de rezidenţă, legitimaţia de şedere temporară, carnetul de identitate - pentru cetăţenii străini.

       Acte necesare pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar:

  1. Certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică (minor cu vârsta de până la 14 ani) se poate obţine de către părinte, tutore sau de către un împuternicit al acestora.

         Acte necesare:

      ● cererea tip, completată cu datele de stare civilă ale minorului şi motivată;

      ● actul de identitate în original al deponentului (părinte sau tutore);

      ● certificatul de naştere al minorului (original);

      ● procura notarială (dacă cererea se depune prin împuternicit) - original și copie

      ● împuternicire avocațială (în cazul în care cererea se depune prin împuternicit) -  (original).

  1. Certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică cu capacitatea de exerciţiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (major) se poate obţine personal sau prin împuternicit.

   Acte necesare:

      ● cererea tip completată cu datele de stare civilă și motivată (Anexa nr. 22 din H.G. nr. 345/2010);.

      ● actul de identitate în original al titularului, dacă cererea se depune personal.

      ● dacă cererea se depune prin împuternicit: actul de identitate în original al împuternicitului, procura notarială în original și copie, iar atunci când este cazul și traducerea autorizată în original.

  1. În situaţia în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-și demonstreze calitatea.

   Acte necesare pentru persoana condamnată, dacă cererea se depune personal:

      ● cerere-tip, completată cu datele de stare civilă şi motivată (Anexa nr. 22 din H.G. nr. 345/2010);

      ● actul de identitate în original al persoanei condamnate.

Acte necesare pentru deponent, altul decât persoana condamnată:

      ● Cerere tip, completată cu datele de stare civilă ale persoanei condamnate și motivată (Anexa nr. 22 din H.G. nr. 345/2010);

      ● actul de identitate în original al deponentului;

      ● certificat de căsătorie/naștere, orice act care face dovada calității deponentului - (original)

     ● Împuternicire avocațială (original) / procură notarială (original și copie)

                                                                                                                                                                                                          ALTE INFORMAȚII DE INTERES

 

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care solicitarea este depusă în România.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Persoanele fizice domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor.

Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari, în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și şi date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

 

OBȚINEREA EXTRASULUI DE PE CAZIERUL JUDICIAR

Extrasul de pe cazierul judiciar  este documentul eliberat instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

În extrasul de pe cazierul judiciar transmis instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice se înscriu aceleași date ca și în certificatul de cazier judiciar (eliberat persoanei fizice).

“Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice solicită extras de pe cazierul judiciar în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice” (art. 20 alin. 7 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar)

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, recomandăm tuturor persoanelor care doresc să obțină certificatul de cazier judiciar în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, licitație, etc., la instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice, să solicite acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice. În acest fel cetățeanul nu mai este obligat să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea/eliberarea/ridicarea certificatului de cazier judiciar.

Cererea-tip pentru obţinerea extraselor de pe cazierul judiciar (Anexa nr. 43 din H.G. nr. 345/2010) trebuie să fie motivată și se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică pentru care se cere extrasul de pe cazierul judiciar, iar, în cazurile prevăzute la art. 6 din Legea 290/2004 - Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR DE CĂTRE PERSOANA JURIDICĂ

 

Categorii de persoane juridice care pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar: societate în nume colectiv; societate în comandită simplă; societate pe acţiuni; societate în comandită pe acţiuni; societate cu răspundere limitată; instituții cu personalitate juridică; organizații cu personalitate juridică; asociații cu personalitate juridică; orice alt organism care își dovedește calitatea de persoană juridică.

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, nu au personalitate juridică și nu răspund penal, deci nu pot fi incluse în evidența cazierului judiciar al persoanelor juridice.

Solicitanților de acest tip li se vor elibera certificate de cazier judiciar pentru persoane fizice.

Acte necesare:

        ● Cererea-tip, semnată de reprezentantul legal/persoana împuternicită (deponentul) care va cuprinde toate datele de identificare ale persoanei juridice (denumirea, denumirea anterioară - dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale deponentului - nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat (Anexa nr. 35 din H.G. nr. 345/2010);

Potrivit art. 28 din Legea 290/2004 privind cazierul judiciar (republicată și actualizată), cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

       ● Dovada calității de persoană juridică - orice înscris oficial, respectiv:

          - certificatul constatator eliberat conform Legii nr. 26/1990 de Oficiul Național pentru Registrului Comerțului (actualizat);

         - certificatul de înregistrare al persoanei juridice,

         - actul de constituire/înființare (Hotărâre de Guvern, Ordonanță de Guvern, lege, sentință civilă, etc.) și certificatul de înregistrare pentru asociații, federații, cabinet avocatură, organizații, etc.;

         - adresă emisă de către persoana juridică, semnată de conducere, prin care se certifică faptul că „subscrisa (datele de identificare ale firmei) are personalitate juridică” (asumată pe proprie răspundere sub sancțiunea falsului în înscrisuri sub semnătură privată – art. 322 CP).

      ● Împuternicire emisă de persoana juridică pentru delegarea unei persoane fizice, în vederea depunerii cererii şi ridicării certificatului de cazier judiciar privind persoana juridică – formular tipizat (Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010), ataşat acestei pagini.

     ● Actul de identitate al deponentului (reprezentant legal/împuternicit) în termen de valabilitate.

            La depunerea cererii reprezentantul legal/persoana împuternicită (deponentul) va prezenta următoarele documente:

     ● documentul care atestă calitatea de persoană juridică sau actul de schimbare a denumirii persoanei juridice dacă este cazul (original);

     ● Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010 - Împuternicire emisă de persoana juridică pentru delegarea unei persoane fizice, în vederea depunerii cererii şi ridicării certificatului de cazier judiciar privind persoana juridică;

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării. Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate.

OBȚINEREA EXTRASULUI DIN CAZIERUL JUDICIAR

(certificat de cazier judiciar pentru persoana fizică dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene)

     

Extrasul din cazierul judiciar este documentul emis cu ocazia schimbului de informații din cazierele judiciare, efectuat cu statele membre și statele terțe.

Acte necesare:

       ● cererea tip completată cu datele de state civilă și motivată (Anexa nr. 40 din H.G. nr. 345/2010);

      ● actul de identitate în original (pentru cetățenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, cartea electronică de identitate, paşaport, iar pentru cetățenii străini sau apatrizi – pașaport, titlu de călătorie, permisul de ședere, certificatul de înregistrare a cetățenilor U.E., cartea de rezidență, legitimația de ședere temporară, carnetul de identitate)

       ● dacă cererea se depune prin împuternicit: actul de identitate în original al împuternicitului, împuternicirea avocaţială (original) sau procura autentificată (în original și copie), iar atunci când este cazul și traducerea autorizată (original).

Cererea poate fi depusă și de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public. 

Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

 

OBȚINEREA FORMULARULUI STANDARD MULTILINGV

Formularul standard multilingv este formularul care însoțește certificatul de cazier judiciar, folosit pentru traducerea acestuia, eliberat pentru o persoană care nu este înscrisă în cazierul judiciar, de către autoritățile române competente, pentru a fi prezentat în fața autorităților unui alt stat membru al Uniunii Europene.

Persoana îndreptățită să solicite formular standard multilingv este titularul certificatului de cazier judiciar sau persoana împuternicită, potrivit legii.

Cererea pentru eliberarea formularului standard multilingv poate fi depusă în același timp cu cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, sau la o dată ulterioară, situație în care este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar emis anterior, însă nu mai târziu de expirarea acestuia (6 luni de la data eliberării).

Formularul standard multilingv se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

Acte necesare

      ● cererea tip completată cu datele de state civilă și motivată ;

      ● actul de identitate în original (pentru cetățenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, cartea electronică de identitate, paşaport, iar pentru cetățenii străini sau apatrizi – pașaport, titlu de călătorie, permisul de ședere, certificatul de înregistrare a cetățenilor U.E., cartea de rezidență, legitimația de ședere temporară, carnetul de identitate)

     ● dacă cererea se depune prin împuternicit: actul de identitate în original al împuternicitului, împuternicirea avocaţială (original) sau procura autentificată (în original și copie), iar atunci când este cazul și traducerea autorizată (original).

OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ

prevăzut în Legea nr. 118 din 20 iunie 2019
privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

 

Certificatul de de integritate comportamentală reprezintă documentul eliberat persoanelor fizice, care atestă lipsa înscrierilor în Registru sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea;

Persoana fizică poate obţine propriul certificat de integritate comportamentală în aceleaşi condiţii în care poate obţine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propriul certificat de cazier judiciar.

Acte necesare:

      ● cererea tip  (Anexa nr. 1 din H.G. nr. 127/2020);

      ● actul de identitate în original (cartea de identitate, buletinul de identitate, pașaport, cartea de identitate provizorie și certificat de înregistrare a cetățenilor U.E., carte de rezidență, carte de rezidență permanentă, permis de ședere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate;

Certificatul de integritate comportamentală pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuternicit, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

      ● în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;

      ● în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

În situația în care certificatul de integritate comportamentală se solicită prin împuternicit:

Acte necesare:

     ● cererea tip completată cu datele de stare civilă (Anexa nr. 1 din H.G. nr. 127/2020);

     ● actul de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, pașaport, cartea de identitate provizorie și certificat de înregistrare a cetățenilor U.E., carte de rezidență, carte de rezidență permanentă, permis de ședere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);

    ● împuternicirea avocaţială (original) sau procura autentificată (în original și copie)

Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata mandatului.

Certificatul de integritate comportamentală se eliberează, în cel mult 3 zile de la data solicitării și este valabil 6 luni de la data eliberării și poate fi folosit numai în scopul pentru care a fost eliberat.

OBȚINEREA COPIEI DE PE REGISTRU

(Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor)

 

Copia de pe Registru reprezintă documentul eliberat autorităţilor române competente, care atestă lipsa înscrierilor în Registru sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea.

Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copiii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligația de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală.

Cu acordul persoanei verificate (consimțământ expres), instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată pot solicita copie de pe Registru în aceleași condiții în care se poate obține, potrivit Legii nr.290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

Cererea-tip pentru obţinerea copiei de pe Registru (Anexa nr. 4 din H.G. nr. 127/2020) va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică pentru care se solicită comunicarea copiei de pe Registru.

Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

RECTIFICAREA ÎNSCRIERILOR SAU A NOTĂRILOR DIN CAZIERUL JUDICIAR

Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

Cererea de rectificare trebuie motivată şi însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.

Unitatea de poliţie va comunica petiţionarului modul de soluţionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie, inclusiv pentru situaţia în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unităţii de poliţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază.