ASPECTE PRIVIND REGIMUL ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR ŞI OBŢINEREA PERMISULUI DE ARMĂ

 

        

Regimul juridic al armelor şi muniţiilor în România.

 

          La data de 01 martie 2005, Lgea nr. 17/1996 privind regimul juridic al armelor de foc şi muniţiilor şi H.G. nr. 679/1997 privind regulamentul de aplicare al Legii nr. 17/1996, au fost abrogate şi înlocuite cu Legea nr. 295/2004, o nouă lege menită să reglementeze regimul armelor şi muniţiilor. Prevederile legale cuprinse în Acest act normativ au fost completate cu cele ale H.G. nr. 130/2005 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004.

Documentele emise deţinătorilor legali de arme şi muniţii au fost concepute şi denumite în funcţie de categoria, caracteristicile tehnice şi destinaţia armelor. Conform prevederilor legale armele se împart în funcţie de criteriile menţionate, în  trei categorii:

 • arme interzise – sunt acele arme şi muniţii a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia institutiilor care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale ;
 • arme şi muniţii letale – sunt arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea gravă a persoanelor ;
 • arme neletale – sunt arme şi  muniţii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecţionate asfel încât prin utilizarea lor să nu cauzeze moartea persoanelor. Sunt asimilate acestei categorii de arme şi armele vechi, chiar dacă sunt în stare de funcţionare.

            Având în vedere scopul pentru care sunt procurate armele şi muniţiile, precum şi calitatea persoanei care urmează să procure, să poarte şi să folosească arme, s-a facut o departajare a acestora, condiţiile de autorizare fiind stabilite distinct pentru persoane fizice şi, respectiv, persoane juridice.

            Infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor este prevazută şi sancţionată de articolele 342, 343, 344 din Noul Cod Penal.

 

         

Autorizarea persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor letale

 

Structurile competente care pot autoriza persoanele fizice să procure, să deţina şi să folosescă arme şi muniţii letale, sunt urmatoarele :

 • Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 • Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Directiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti;
 • Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratelor Judetene de Poliţie.

Aceste structuri pot autoriza persoanele fizice şi juridice să deţină arme şi muniţii letale în condiţiile prevăzute de Legea nr. 295/2004/Republicată,  privind regimul armelor şi  munitiilor şi H.G. nr. 130/2005, privind Normele Metodologice de aplicare a legii.

          Acesta analizează dosarul fiecărui solicitant şi în funcţie de calitatea deţinută ori categoria din care face parte arma solicitata, aprobă sau respinge cererea persoanei în cauză.

             

          Autorizaţia se poate acorda pentru arme letale cu destinaţia :

 • Utilitară;
 • Colecţie;
 • Tir sportiv;
 • Vânătoare;
 • Apărare;
 • Pază.

 

 

 

 

 

         Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei:

 • Arme militare ;
 • Arme de aparăre şi pază ;
 • Arme de autoapărare ;
 • Arme de tir ;
 • Arme de vânătoare ;
 • Arme utilitare ;
 • Arme de asomare ;
 • Arme cu destinaţie industrială ;
 • Arme cu tranchilizante ;
 • Arme de panoplie ;
 • Arme de colecţie ;
 • Arme vechi ;
 • Arme de recuzită.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În furncţie de calitatea deţinută, persoanele fizice pot procura arme după cum urmează : 

 1. Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către:
 • Demnitari, magistraţi, diplomaţi, militari şi poliţişti, pe perioada cât sunt în activitate şi după pensionare, trecere în rezervă, sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;
 • Persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază;
 • Persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate. 

  b.  Armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători şi colecţionari de arme.

 1. Armele de tir pot fi procurate de către sportivii din categoria I ori membrii loturilor naţionale sau olimpice, de antrenorii şi inscructorii în poligonul de tragere, precum şi de către vânătorii şi colecţionarii de arme. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria celor lungi.
 2. Arme de colecţie letale aflate în stare de funcţionare, pot fi procurate numai de către colecţionarii de arme.

Procurarea armelor se poate face prin cumpărare, donaţie, moştenire, închiriere sau comodat.

 

         

Condiţiile de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale, pentru persoanele fizice.

 

          În condiţiile actualei legislaţii ce reglementeză regimul armelor şi muniţiilor în România, autorizarea pe linie de arme şi muniţii a persoanelor fizice se face separat pentru deţinerea de arme şi muniţii şi, respectiv, pentru portul şi folosirea acestora, separând şi documentele eliberate în acest sens, şi anume: permis de armă tip A numai pentru deţinere şi permis de armă tip B pentru port şi folosire al armelor şi muniţiilor letale 

          Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor fizice dacă îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii :

 • Au împlinit vârsta de 18 ani ;
 • Deţin o calitate impusa de lege, în funcţie de destinaţia acestora atestată prin documente justificative stabilite în Normele Metodologice de aplicare a legii;
 • Nu au fost condamnate prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viată sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie;
 • Nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie ;
 • Sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine arme şi muniţii ;
 • Nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor;
 • Au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate ;
 • Nu au săvârşit vreuna din contravenţiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor ;
 • Nu au pierdut anterior arme letale din motive imputabile lor, procurate în condiţiile legii actuale.

 

Persoanele străine care au domiciliul sau reşedinţa în România, pot fi autorizate să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie. În sensul legii actuale, sunt consideraţi că au reşedinţa sau domiciliul în România, străinii titulari ai unui permis de şedere temporară sau, după caz, permanentă acordat în condiţiile legilor în vigoare privind regimul străinilor în Romania, precum şi străinii care au dobândit o formă de protecţie în România, privind statutul şi regimul refugiaţilor.

                

 

Documente ce se depun de către solicitant la organul de poliţie competent (teritorial) pentru obţinerea autorizării

 

          În vederea autorizării procurării armelor letale, cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul sau resedinţa în România care doreşte să devină titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul Inspectoratelor de poliţie Judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază ori îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă urmatoarele documente, după caz :

 • Cerere-tip ;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie ;
 • Un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că este apt medical pentru deţinerea, portul şi folosirea de arme şi muniţii letale ;
 • Un aviz psihologic eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că este apt să deţină, să poarte şi să folosescă arme şi muniţii letale ;
 • Certificat de cazier judiciar ;
 • Certificatul de absolvire al unui curs de instruire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii, în original şi copie (pentru armele letale);
 • Două fotografii color cu dimensiunile 4x5 cm ;
 • Dovada achitării taxelor de autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare (100 lei regim normal sau 300 lei regim de urgenţă);
 • Permis de vânătoare permanent, în original şi copie, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de vânătoare;
 • Carnet de sportiv, antrenor sau insructor eliberat de autorităţile abilitate prevăzute de lege, în original şi copie ;
 • Adeverinţă care atestă, în cazul cetăţeanului român, faptul că solicitantul are calitatea de magistrat, demnitar, diplomat, militar sau poliţist activ sau în rezervă (pensie), că îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, sau este inclusă  într-un  program de protecţie a martorilor.
 • Atestat de colecţionar pentru armele de colectie.

 

          Presoana care a procurat în condiţiile legii, o armă letală, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data procurării sau, după caz, de la data încheierii formalitaţilor vamale (când arma a fost adusă din străinatate), să se prezinte la autoritatea care a emis autorizaţia, în vederea eliberării permisului de arma cu urmatoarele documente :

 • Documentul de identitate, original şi copie ;
 • Documentul care atestă faptul că arma a fost procurată în condiţii de legalitate şi în baza autorizaţiei de procurare eliberată, deasemenea în original şi copie ;
 • Autorizaţia de procurare a armei, completate pe verso, după caz de armurier, organ vamal sau notar ;
 • Dovada achitării accizelor în cazul în care arma a fost procurată din stăinatate.

 

                    

Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale                

 

          Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale se face în urmatoarele situaţii :

 • Când titularul are calitatea de inculpat într-o cauză penală ;
 • Când titularul nu mai are calitatea care a impus autorizarea, dar a recurs la căile de atac.
 • Când a săvârşit o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contraventională complementară a suspendării dreptului de port şi folosire a armelor.

          Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se află în oricare din situaţiile mai  sus menţionate. Pe perioada suspendării, permisul de armă se retrage de către organul de poliţie care a dispus măsura, iar armele şi muniţia deţinute se depun de îndata la un armurier autorizat, cu exceptia situaţiei în care acestea sunt ridicate de organele de poliţie.

          Suspecdarea încetează de la data la care titularul dreptului de port şi folosire a armelor nu se mai află în situaţiile sus menţionate, iar permisul de armă împreună cu armele şi muniţia se restituie persoanei în cauză.

 

          Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune în următoarele situaţii :

 • Titularul nu mai are calitatea care a condiţionat aprobarea autorizării ;
 • Nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare ,
 • A pierdut armele înscrise în permisul de armă sau acestea i-au fost sustrase din motive imputabile lui ;
 • Nu se prezintă pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă până la expirarea acestuia ;
 • A decedat ori a fost declarat dispărut prin hotărâre judecatorească ;
 • A săvârşit una sau mai multe contravenţii pentru care legea prevede ca măsură complementară anularea dreptului de port şi folosire a armelor ;
 • Se constată că la data autorizării, titularul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege ;
 • Acordarea dreptului s-a facut pe baza unor documente şi informaţii false.

 

 

 

PROCURAREA, DEŢINEREA ŞI FOLOSIREA ARMELOR ŞI A MUNIŢIILOR DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE

 

          Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să deţină şi să folosescă arme şi muniţii letale şi neletale pentru înarmarea persoanalului propriu, în condiţiile stabilite de legi speciale.

          Persoanele juridice de drept public (altele decât cele mai sus enumerate) şi persoanele juridice aflate în coordonarea sau subordonarea acestora sunt de asemenea autorizate să procure, să deţină şi să folosescă arme şi muniţii letale şi neletale, pentru exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin acte normative de organizare şi funcţionare a acestora.

          Celelalte persoane juridice, pot fi autorizate în funcţie de obiectul de activitate, pentru procurarea, deţinerea şi folosirea de arme şi muniţii letale şi neletale pentru :

 • Înarmarea persoanalului abilitat să desfăşoare activităţi de pază (cazul societăţilor specializate şi autorizate pe linie de pază şi protecţie) ;
 • Înarmarea persoanalului abilitat să desfăşoare activităţi de pază şi vanătoare în cazul gestionarilor fondurilor cinegetice;
 • Executarea de trageri în poligoane special amenajate pentru antrenament sau divertisment ori executarea de cursuri pe linie de arme ;
 • Desfăşurarea activităţilor artistice în centre cinematografice, televiziune, teatre, circ ;
 • Muzeele pot deţine arme de colecţie şi arme neletale, după caz.

 

          Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să deţină şi să folosescă arme şi muniţii militare şi letale pe teritoriul Romaniei.

          Procurarea armelor şi a muniţiilor se poate face numai prin intermediul armurierilor autorizaţi şi în baza autorizaţiilor eliberate de formaţiunile de profil din cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie.

          Persoanele juridice autorizate vor încredinţa armele şi muniţiile deţinute numai persoanelor angajate pe bază de contract şi avizate de către organele de poliţie pentru a deţine, purta şi folosi arme şi muniţii.

         

Contact:

SERVICIUL ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE

Str. Korosi Csoma Sandor, nr. 16

Telefon: 0267/307.400, int. 20207